Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamhet drivs i både kommunal och fristående regi. Reglerna för att få och nyttja en plats för ditt barn är samma för alla verksamheter som får kommunala bidrag.

Förskoleverksamhet 1–5 år

Förskoleverksamhet omfattar verksamhet för:

  • Alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år
  • Barn som fyllt ett år vars föräldrar arbetar, är arbetssökande eller studerar
  • Barn med behov av särskilt stöd
  • Barn som fyllt ett år och som kan behöva plats för sitt eget behov
  • Barn till föräldralediga med yngre syskon kan vistas på förskolan 15 timmar per vecka

Allmän förskola

Alla barn har från september det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas "allmän förskola ". Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per vecka mellan kl 08-11. Placeringen är styrd till skolans läsårstider med samma lov och helgdagar under läsåret.
Du loggar in via e-tjänsten och ändrar grund för placering till allmän förskola avgiftsfri 3 tim/dag.

Om ditt barn redan har plats på en förskola eller ett familjedaghem får du betala 25 procent lägre avgift under perioden september till maj eftersom ditt barn då har rätt till allmän förskola

Pedagogisk omsorg

Begreppet pedagogisk omsorg innefattar bland annat familjedaghem, olika typer av flerfamiljslösningar samt andra nya tidigare oprövade former.

Placering

Plats inom förskoleverksamheten, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet och fritidshem ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar.

Föräldraenkät

Knivsta kommun genomför en gemensam föräldraenkät i de kommunala- och fristående förskolorna. Vi vill på detta sätt få föräldrarnas bild av hur verksamheten fungerar för att kunna utveckla verksamheten samt för att fullfölja vår tillsynsskyldighet över de fristående förskolorna.

Enkätresultat för 2020 kommer att läggas in så fort de är tillgängliga.

För att se resultatet från den förskola du är intresserad av gå till respektive förskola under kommunala förskolor.

Avgifter och regler

Avgiften för barn inom förskola 1-5 år, liksom avgiften för barn med fritidshem, beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2020