Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hygien och hälsa

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du anmäla detta till miljöenheten.


Nya regler för tatueringsfärger från den 4 januari 2022

Tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup är blandningar av ämnen som efter den 4 januari 2022 ska uppfylla regler i EU-lagstiftningar. Läs mer här på läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringar från 1 juli 2021

Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till miljöenheten. Man kan även behöva anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer under plusboxen "Regler" här på sidan

Hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat:

 • Bassängbad
 • Solarium
 • tatuering
 • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microbladning)
 • fotvård
 • akupunktur
 • piercing
 • öronhåltagning
 • microneedling
 • wet cupping (hijama)
 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta
 • eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder.

Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla och även informera miljöenheten om det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha en dokumenterad egenkontroll.

Kontakta miljöenheten via kontaktcenter 018-347000 eller mejla miljoenheten@knivsta.se om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd.

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar

Ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till miljöenheten i kommunen där verksamheten ska bedrivas. Samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om man utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

 • Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. Detta gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna, så att miljöenheten kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält detta till oss riskerar du att få betala en straffavgift (en så kallad miljösanktionsavgift) på 3 000 kronor.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar efterfrågade uppgifter för att inte förlänga handläggningstiden.

Du behöver även göra en anmälan i följande fall, när du:

 • Utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande instrument används
 • Flyttar till nya lokaler
 • Ändrar/förändrar befintlig verksamhet
 • Startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid evenemang.
 • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör ett nytt behandlingsrum
 • Byter organisationsnummer
 • Om du är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning.

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Förändringarna innebär även att från och med den 1 juli 2021 kommer tillsynsansvaret för estiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheter som redan varit anmälda till miljöenheten för att de utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet på nytt till IVO, Läs mer här hos Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler om förändrad anmälningsplikt

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för hygieniska verksamheter. Det nya regelverket började gälla 1 juli 2021.

Detta innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/ skärande verksamhet, där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan sedan tidigare av anmälningsplikten. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om du redan har en sådan verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöenheten senast den 1 september 2021.

Läs mer här hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för avfallshantering hos frisörer

Frisörprodukter innehåller en blandning av många olika kemiska ämnen. En del av ämnena är miljöfarliga, giftiga och/eller svårnedbrytbara. Genom att hantera avfallet på rätt sätt kan du minska risken för skadliga effekter.

Här kan du läsa mer om hur frisörer ska hantera avfall Pdf, 202.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler om piercing och tatuering

Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Dessa
ingrepp är förknippade med hälsorisker. Här kan du läsa mer om lagar och regler från socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet som till exempel hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage är enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Kraven står i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Egenkontroll förebygger risker

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.
Omfattningen av din egenkontroll beror på vilken typ av verksamhet du driver, hur stor den är och vilka risker det finns med den.

Dokumentera egenkontrollen

I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter med mera. Du ska dokumentera uppgifterna.
Följande punkter ska finnas med i din verksamhets egenkontroll:
Ansvar
Du ska se till att det är dokumenterat vem eller vilka i företaget som är ansvarig för verksamheten och de frågor som har eller kan ha betydelse för skyddet av människors hälsa eller för miljön.
Om det finns flera verksamma i lokalen ska ni ha bestämt hur ansvaret är fördelat mellan er. Ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren för lokalfrågor och underhåll måste också vara tydlig.
Risker
Du som verksamhetsutövare ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker det kan finnas med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån resultatet från riskbedömningen ska du sedan vidta åtgärder för att minska riskerna.
Du ska dokumentera resultatet från undersökningarna och bedömningarna. Exempel på risker kan vara smittspridning på grund av dåligt rengjorda redskap eller bristfällig städning.
Allergiska reaktioner kan uppstå om det finns allergiframkallande ämnen i de produkter eller smycken som används.
Du bör uppdatera riskanalysen så snart något förändras, till exempel metoder, behandlingar, utrustning eller ombyggnad av lokalen. Du bör även göra en rutinmässig, återkommande och tidsbestämd genomgång.
Rutiner
Du ska se till att det finns skriftliga rutiner för att regelbundet kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten är i bra skick. Ha skriftliga rutiner för hur ni exempelvis
• upprätthåller en god hygien i samband med behandlingar
• rengör redskap och annan utrustning
• kontrollerar utrustningens funktion, till exempel sporprov och processkontroller
• städar och hanterar avfall
• driver och underhåller utrustning och lokaler inklusive ventilationskontroll
misstänker smitta eller annan olägenhet för människors hälsa
• gör inför och efter behandlingarna, som hälsodeklaration och information om eftervård till kunden
• kontrollerar innehåll och märkning av kosmetiska produkter och tatueringsfärg
• hanterar och väljer kemiska produkter
• kontrollerar vattenkvalitet vid enskild vattentäkt.
Kemiska produkter
Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Följande uppgifter ska dokumenteras:
• produktens namn (handelsnamnet)
• omfattning och användning av produkten
• hur skadlig produkten är för människan och miljön och klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet.
Uppgifterna finns ofta på det så kallade säkerhetsdatabladet som leverantören är skyldig att tillhandahålla.

Andra moment

I en verksamhet kan det finnas andra typer av risker och moment som inte tagits upp här.
Du som verksamhetsutövare ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka risker som kan finnas och vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att minska riskerna, till exempel genom att upprätta bra rutiner.


Bedövningskrämer

Lokalbedövningsmedel som används vid exempelvis tatuering och kosmetisk tatuering får bara köpas på apotek i Sverige. Apotek får inte sälja receptfria läkemedel till företag om företaget inte fått en rekvisition från en behörig föreskrivare.
Legitimerad personal har möjlighet att rekvirera bedövningsmedel på recept som passar för specifika ändamål. Men de receptfria läkemedlen som du kan köpa som privatperson är inte avsedda för användning till exempel nära ögonen enligt informationen i SPC/ bipacksedel.
För att du ska få köpa in bedövningskrämer från andra länder krävs ett importtillstånd från Läkemedelsverket. Om du saknar importtillstånd anses det vara en illegal läkemedelsförsäljning.
Fråga gärna kunden innan behandling om kunden använt lokalbedövandepreparat på området som ska tatueras. Det är för att du ska blimedveten om det finns några fler risker med att utföra behandling.


Kunskapskrav


Du ska ha den kunskap som krävs för att driva verksamheten på ett säkert sätt. Det är lämpligt att alla i verksamheten som utför behandlingar har någon form av hygienutbildning och att det finns rutiner för kompetensutveckling.
Verksamheten ska till exempel ha kunskap om vilka risker för infektioner och smittspridning som kan uppkomma och hur ni förebygger riskerna.
Verksamheten ska även ha kunskap om utrustningen som används och hur den ska användas, rengöras och underhållas. Verksamheten ska även känna till vilka regler och lagar som man omfattas av.


Du som utövare har bevisbördan


Enligt miljöbalken är det du som driver en verksamhet som ska kunna visa att ni följer gällande regler och lagar, den så kallade omvända bevisbördan. Det är därmed inte miljöenheten som ska tala om vilka krav som gäller för den enskilda verksamheten.
För egenkontrollen innebär den omvända bevisbördan att miljöenheten bara i undantagsfall ställer krav på hur den är utformad. Däremot kan miljöenheten hjälpa till vid införandet genom att ge information och påtala brister.
Vid inspektioner och annan tillsyn kan miljöenheten begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen. Det är därför viktigt att den finns tillgänglig i lokalen.


Mer information


Miljöbalken och annan lagtext finns att hämta på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. Läs mer här om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åldersgräns för solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Lagkravet kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.

Läs mer här om ålderskontrollen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där finns ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen.

Det ska finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen uppsatta vid solariet.

Egenkontroll av verksamheten

I strålskyddslagen finns krav på att det ska finnas ett program för egenkontroll av verksamheten. Läs mer här om strålskyddslag (2018:396) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen omfattas din verksamhet även av miljöbalken och dess krav på egenkontroll.

Anmäl ditt solarium i tid

Anmäl till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar.

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

 • En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt som ska finnas i behandlingsrummet eller i direkt anslutning till rummet (handfat på toaletten accepteras inte), utslagsvask (för fotvårdsbehandling), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd är placerade.
 • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
 • Dokumentation om hygien- och smittskyddsrutiner vid behandlingen.
 • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
 • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling.

 

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kommer miljöenheten att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och miljöenheten granskat den får du ett beslut från miljöenheten där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Regler för hälsoskyddsverksamhet utan anmälningsplikt

Miljöenheten har tillsynsansvaret för olika typer av hygienverksamheter. Vi kontrollerar att det finns en egenkontroll med bra rutiner för att undvika olägenhet för kunderna. För att underlätta vår tillsyn vill vi gärna att anmälan skickas in för hygienverksamhet även om den inte anmälningspliktig.

Via den här blanketten kan du informera miljöenheten Pdf, 444.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns en del regler och information som man behöver känna till.

Exempel på sådana verksamheter kan vara:

 • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.
 • lokaler för undervisning (annan undervisning än skola), vård eller annat omhändertagande.
 • samlingslokaler där många människor brukar samlas.
 • hotell, pensionat och liknande lokaler.
 • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, (om ej skärande och stickande).
 • lokaler för förvaring av djur.

Egenkontroll

Som för alla typer av hygienverksamheter behöver du ha en god egenkontroll. Läs mer om egenkotroll här på naturvårdsverkets webplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tvätta händerna både före och efter varje kund. Använd handdesinfektion.
 • Använd rena handdukar, britsunderlägg för varje kund och rengör massagebrits vid behov.
 • Se till att oljor, salvor med mera som du använder inte förorenas.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till anmälan bör vara i pdf-format. och skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Rakning
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2024