Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mål och budget 2022

Mål och budget 2022 fastställdes av kommunfullmäktige den 22 september 2021.

På sitt möte den 22 september 2021 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025. Budgeten innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 12,4 miljoner kronor för 2022 samt en sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor för 2022.

På den här sidan kan du läsa en sammanfattnig av Mål och budget 2022. Via länken nedan kan du ta del av hela budgeten.

Läs Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025. Pdf, 1.6 MB.

Läs Vision 2025. Pdf, 19.9 kB.

Utmaningar under året

Knivstas ekonomi är på många sätt kopplad till förändringar i demografin, alltså hur befolkningstillväxten ser ut och hur åldersstrukturen ser ut bland kommuninvånarna. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, och förändringar i demografin ändrar behovet av kommunal service som exempelvis äldreomsorg, förskola och skola.

Knivsta står inför liknande utmaningar som de flesta kommuner. Stora barnkullar och en åldrande befolkning kräver mer kommunal service. Det innebär att vi behöver göra stora investeringar samtidigt som färre ska försörja fler.

Hela den offentliga sektorn kommer behöva utveckla arbetssätt som leder till ökad produktivitet, ökad digitalisering och innovation. Det kommer även behövas förenklingar och förändrade prioriteringar.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del, 56 procent, av budgeten till utbildningsnämnden.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 25 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året är budgeterad till 1,56 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,9 procent jämfört med föregående budgetår.

Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 12,4 miljoner kronor för 2022. Det finansiella målet uppgår till 1 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

I budget 2022 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,24 miljarder kronor. Skatteintäkterna ökar med 33 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, detta trots en skattesänkning med 60 öre. Det beror på ett förbättrat skatteunderlag med ökad sysselsättning och befolkningstillväxt. De generella statsbidragen ökar också, där staten tillfört mer pengar till kommunsektorn - ökningen jämfört med år 2021 är 21 miljoner kronor.

Skattesats

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som knivstabo med genom den skatt du betalar. 2022 kommer skattesatsen ligga på 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp. Det är en sänkning med 60 öre jämfört med föregående budgetår. Därmed har en återställning av skattesatsen med 70 öre gjorts genom en sänkning med 10 öre år 2021 och 60 öre år 2022. Höjningen med 70 öre genomfördes år 2019.

Externa intäkter

Kommunen har även olika former av externa intäkter. Det handlar om riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 316 miljoner kronor under 2022.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2022 uppgår till 174 miljoner kronor. De största investeringarna ligger inom samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för exploatering och kommunens infrastruktur. 45,5 miljoner sätts av till gator och vägar, bland annat för cykelvägar, belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

92,5 miljoner sätts av till investeringar för exploatering av mark, framför allt i Västra Knivsta, Alsike och Knivsta centrum; pengar som kommunen får tillbaka vid en försäljning av marken.

Övriga nämnder har 22 miljoner kronor i förfogande för investeringar där IT-utrustning är en stor del.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en resolution som är antagen av FNs generalförsamling. Det är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och den rymmer 17 globala mål för en hållbar framtid.

Sverige har som målsättning är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Kommunstyrelsen i Knivsta har beslutat att driva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra alla kommunens verksamheter.

Under budgetåret 2022 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 ännu tydligare i kommunens verksamheter - agendan ska helt enkelt vara en del av kommunens DNA.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra.

Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. I budgeten kan du läsa mer om vilka indikatorer som används för att mäta hur målen uppfylls, hur utfallet varit tidigare år och vilket mål som satts för 2022.

Värde

  • Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
  • Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.
  • Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Bo och trivas

  • I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationernas erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
  • Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Växa

  • Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.
  • Kommunens invånare ska erbjudas kvalitativt stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Värna

  • Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.
  • Knivsta ska verka och planera för en ekologisk hållbar kommun.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:

Knivsta - där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022