Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Krisberedskap - kommunens ansvar

Knivsta kommuns ansvar under en samhällsstörning är att upprätthålla och anpassa ordinarie verksamhet så långt det är möjligt. Detta görs utifrån rådande förutsättningar. Om kommunen behöver göra en prioritering ska samhällsviktiga funktioner prioriteras först. Ett exempel på en samhällsviktig funktion är hälso- och sjukvården. Målet med arbetet är att störningar ska undvikas eller förkortas. På den här sidan kan du hitta information om vilket förebyggande arbete som görs och vilket ansvar kommunen har.

Kommunens ansvar gäller oavsett vad det är som har inträffat. Det kan handla om störningar i de olika verksamheter kommunen bedriver. Det kan också handla om mindre eller större olyckor eller extraordinära händelser som kan ske både i fredstid eller vid krigsfara eller krig.

Kommunen ansvarar för att:

  • Skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera det som har inträffat.
  • Informera allmänheten om olika aktörers krishanteringsåtgärder

Förebyggande arbete

Knivsta kommun kartlägger hot, risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område. Kartläggningen utgör en grund för kommunens krisberedskapsarbete och är ett beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Kommunen lär sig även av tidigare inträffade händelser och andra aktörers erfarenheter vid olika samhällsstörningar. Det förebyggande arbetet används också för att öka krismedvetenheten bland kommunens invånare och de som är verksamma inom kommunen.

Krishantering

Knivsta kommun har planer för hur kommunen ska hantera allvarliga händelser. Dessa planer samordnas med andra samhällsaktörer.

I kommunen finns exempelvis en plan för en krishanteringsorganisation som kan aktiveras vid större störningar i samhället. Det finns även mer verksamhetsnära beredskapsplaner som beskriver hur olika verksamheter planerar för att hantera olika typer av störningar.

Tjänstemän och politiker utbildas och övas i sina roller utifrån olika tänkbara scenarion. Dessa scenarion baseras på vilka risker och sårbarheter som identifierats.

I Knivsta utgår kommunens planer från tre grundprinciper för samhällets beredskap:

  • Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har samma ansvar om det är störningar i samhället. Ansvaret innefattar också att stödja och samverka med andra aktörer.

  • Närhetsprincipen

Samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar. De som ska hantera det inträffade är de som är närmast berörda och ansvariga.

  • Likhetsprincipen

Aktörer ska inte göra större förändringar än vad situationen kräver. Verksamheten ska så långt det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.

Information till allmänheten under en händelse

Under en samhällsstörning ansvarar kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer för att samordna information till allmänheten.

Vid en händelse är det viktigt att du är vaksam mot falsk information eller spridning av obekräftade uppgifter. Invänta därför information från betrodda myndigheter som har ett samhällsuppdrag att informera allmänheten.

Ibland tar det längre tid att publicera information eftersom den först ska bekräftas. Kommunen publicerar information främst från kommunens hemsida.


Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2020