Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skyltar och ljusanordningar

Önskar du sätta upp en skylt eller ljusanordning kan du behöva söka bygglov. Det gäller även om du vill flytta eller väsentligt ändra skylten eller ljusanordningen.

Bygglov behövs för att:

 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan
 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom vissa områdesbestämmelser
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar, om den avsedda användningen av anordningen kan ha en betydande inverkan på omgivningen, inom område med detaljplan
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar, om den avsedda användningen av anordningen kan ha en betydande inverkan på omgivningen, inom vissa områdesbestämmelser

Bygglov behövs även om skylten placeras på mark, eller hissas upp i en flaggstång.

Bygglov inom detaljplanelagt område behövs inte för:

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Bygglov utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs det vanligtvis inte bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning. Det kan finnas områden där undantaget från lovplikt inte gäller

Områden där undantaget från bygglovsplikt inte gäller

Vissa av undantagen från lovplikt för skyltar gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det gäller:

 • Skyltar med en area på högst 1,0 kvadratmeter
 • Orienteringstavlor med en area på högst 2,0 kvadratmeter

Tillstånd för skylt enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS

Enligt 5§ LGS krävs tillstånd av kommunen för att sätta upp skyltar där allemansrätten gäller. Det kan t.ex. vara skyltar för att stänga allmänheten ute från ett visst område. Dessa skyltar kräver tillstånd eftersom allmänheten ska kunna vistas i områden för friluftsliv.

Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

Du söker om tillstånd hos Knivsta kommun genom att skicka in blanketten "ansökan om tillstånd för skylt"

Andra tillstånd

Samtliga åtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd. Åtgärder inom vägområden kräver även tillstånd från väghållaren. Väghållaren kan till exempel vara en vägförening, Trafikverket eller kommunen.

För placering av skylt på offentlig plats, såsom exempelvis gator och parkmark, inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndigheten. Kommunen har dessutom en lokal ordningsföreskrift. I den finns regler för till exempel skyltar, affischer, banderoller, ljusanordningar, markiser och flaggor.

Utanför detaljplanelagt området krävs det tillstånd från Trafikverket att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom, intill eller inom 50 meter från ett vägområde till en allmän väg.

Utanför detaljplanelagt område krävs det tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Inom ett strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Mer information finns på Trafikverkets,Länsstyrelsens och Polismyndighetens webbplats.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tas en avgift ut. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxa och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019