Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Myrberget, Vrå 3:1 med flera

Detaljplanen för Myrberget, Vrå 3:1 med flera är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Samhällsutvecklingsnämnden har vilandelagt detaljplanearbetet. Ett planprogram har tagits fram för området som var ute på samråd mellan 5 maj och 9 juni 2021.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om att vilandelägga detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. på grund av kapacitetsbrist i det allmänna avloppsverket. Det pågår arbete med att ansluta kommunen till Käppalaverket för att utöka den allmänna avloppskapaciteten. Ambitionen är att återuppta detaljplanearbetet så att ett antagande av detaljplanen sammanfaller med utökad kapacitet. För mer information om anslutningen till Käppalaförbundet, kan du läsa här: https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/framtidens-va-i-knivsta-kommun.

Ett program för detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 med flera, var på samråd mellan 5 maj 2021 till och med den 9 juni 2021.

Än så länge finns inga handlingar mer än samrådshandlingen av planprogrammet att ta del av. Det kan du ta del av längre ner på sidan.

Diarienummer; SBK 2020-11

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheten Vrå 3:1 som är privatägd, Vrå 1:137 som är kommunalägd, Brunnby 9:1 som är kommunalägd och Brunnby 8:1 som är privatägd.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike vid Villebrådsgatan. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag av avverkad produktionsskog och skog i ytterkanten.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder, bostäder kombinerat med icke-störande verksamheter, förskola och ett LSS-boende. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Planprogram

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 november 2023