Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gruppbostad enligt LSS på del av Särsta 3:1

I enlighet med samhällsutvecklingsnämndens beslut 4 december 2023 § 104 har plansamråd hållits om planförslaget. Samrådet ägde rum under tiden 13 december 2023 – 17 januari 2024.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Planen har varit ute på samråd och planarbetet fortsätter nu med att ta fram samrådsredogörelse och övriga granskningshandlingar.

Diarienummer: SBK 2021-000017

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger direkt söder om Apoteksvägen och utgör en del utav ett naturområde, avgränsat av Apoteksvägen i norr och Valloxvägen i söder. Planområdet omfattar i huvudsak en grusad plan med omgivande gräsyta som tidigare använts som boulebana.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett LSS-boende, gruppbostad med särskild service för vuxna i enlighet med lag (1993:387), samt att reglera dagvattenåtgärder för att motverka översvämning.

Planförfarande

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 januari 2024