Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll - FNI

Här hittar du information om nya regler kring sortering och insamling av förpackningar från hushåll som börjar gälla
1 januari 2024.

Person slänger soppåse i kärl

Varför?

Ny lagstiftning

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna.

Syftet är att öka sorteringen av förpackningar så att mängden förpackningar i vanligt restavfall minskar. Det ökar materialåtervinningen.

Producentansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1995, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Krav på att sortera ut förpackningar

Kommunen inför nu ett riktat krav om att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Men det är inget nytt krav då kravet har funnits sedan 1994 att förpackningar ska sorteras ut.

När?

Vad gör kommunen nu?

Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så förbereds upphandling av insamlingstjänster.

1 januari 2024

Kommunerna övertar ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall.

1 januari 2026

Kommunerna ska ordna separat insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

1 januari 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

Hur?

Abonnemang och kostnader, kärl och hämtningsintervall

Kommunen erbjuder kostnadsfri hämtning enligt nedan:

1 gång per vecka:

Pappersförpackningar
Plastförpackningar

Var fjärde vecka:

Ofärgade glasförpackningar
Färgade glasförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar

Kommunen erbjuder ett standardabonnemang, där kärl med tillhörande dekaler ingår. Behöver du extra kärl eller annan kärlstorlek, kontakta kommunen. Önskas tätare hämtning går det att lägga till mot en extra kostnad.

Utrustning i miljörum tex skyltning, dekaler och kärl

 • Kärl med tillhörande dekaler ingår i abonnemanget.
 • Skyltning till miljörummen - under utredning.

Sorteringsguide

Sorteringsguide finns också i vår Avfalls-app

Insamlingsentreprenör

Avtal tecknat med Ohlssons AB.

Hur hålls avfallet separerat i sopbilen?

Avfallet hämtas med bilar som har olika fack för olika förpackningar så kallade flerfacksbilar.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

 • Plastförpackningar – Plasten i förpackningen blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energiåtervinns.
 • Tidningar/returpapper – återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar – Glaset kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar – Papperet i förpackningen blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackning – kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall – omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall – förbränns och ger energi i form av el och värme.

Bygglov

Ta kontakt med bygglovsenheten i kommunen.

Var?

De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser (ÅVS) och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil och liknande) på kommunens återvinningscentral (ÅVC). Vidare föreslås att kommunen måste ta emot alla förpackningsmaterial på en ÅVC.

Beräkna storlek, antal kärl med mera

Information finns att hitta i Avfall Sveriges dimensioneringsmodell för avfallsutrymme alternativt i vår Tekniska Handbok. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöhus/Soprum

Placering av miljöhus

Placering av kärl för FNI

FNI placeras med fördel tillsammans med mat- och restavfall

Kan kärlen stå ute?

Ja

Mått på kärl, utrustning i soprum

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?

Ja, tills vidare

Skrymmande förpackningar?

Skrymmande förpackningar som inte ryms i den fatighetsnära insamlingen ska samlas in på återvinningsstationer.

Vem?

Fastighetsägare som har infört FNI

Ni har i dag ett avtal med en entreprenör som arbetar på uppdrag från producenterna och hämtar förpackningar från er fastighet. Säkerställ att detta avtal slutar att gälla 31 december 2023 i och med att ansvaret för insamlingen flyttas över till kommunen. Samtliga abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper(tidningar) tecknas med kommunen.

Kommunen behöver få in uppgifter från er om er befintliga fastighetsnära insamling så att kommunen kan planera denna insamling så att tömningar kan fortsätta 2024. Svara på enkäten så vet vi vilket behov ni har.

Fastighetsägare som INTE har infört FNI

Lagstiftningen innebär att samtliga hushåll ska kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag till att få bort förpackningarna från restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.

Rådgivning, vem kan man kontakta?

Kontakta avfallsenheten i Knivsta kommun

Förpackningsavfall från verksamheter

Verksamheter anlitar valfri entreprenör för insamling av förpackningsavfall. Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll.

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024