Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Projekt för vattenkvaliteten i Knivstaån, Ekebyån och Pinglaström

Under 2023 arbetar Knivsta kommun med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för att ta reda på vad som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten i Knivstaån, Ekebyån och Pinglaström. Här kan du läsa om vattenkvaliteten i dessa åar och vad projektet innebär.

Vattenkvalitet mäts i både ekologisk och kemisk status. Den ekologiska statusen är främst en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Den kemiska statusen bestäms genom mätningar av vissa förorenade ämnen.

Ekologisk status i åarna

Den ekologiska statusen i åarna Pinglaström och Ekebyån klassas som måttlig, medan statusen i Knivstaån är dålig. Framför allt övergödning och icke godkända avlopp bedöms vara bidragande faktorer till vattenförekomsternas status.

Enligt miljökvalitetsnormerna ska alla tre vattenförekomsterna – Knivstaån, Ekebyån och Pinglaström – uppnå god ekologisk status till år 2033.

Kemisk status i åarna

Ingen av åarna Knivstaån, Ekebyån eller Pinglaström når upp till det som kallas god kemisk status. Anledningen är bland annat halterna av kvicksilver och PBDE-kemikalier som har uppmätts i vattenförekomsterna. I Knivstaån finns även PFAS-kemikalier.

Att ta reda på orsaken till de höga kemikaliehalterna är komplicerat. Ämnena sprids fort och enkelt när vattnet rör sig, vilket gör det svårt att lokalisera källan. I kommunen pågår nu diskussioner om riktade provtagningar i Knivstaån, för att ringa in hur stort problemet är och för att undersöka om det är möjligt att hitta orsaken.

PFAS

PFAS, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som finns i många produkter som människan använder. Det sprider sig lätt i mark och vatten, och bryts ner långsamt. Det kopplas till flera hälsorisker om man får det i sig genom mat och dryck.

Här kan ni läsa mer om PFAS:

På naturskyddsföreningen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunen med vattenkvaliteten

Under 2023 arbetar Knivsta kommun med ett lokalt åtgärdsprogram för åarna. Projektet genomförs i samarbete med konsultföretaget WRS (Water Revival Systems AB).

I det lokala åtgärdsprogrammet undersöker kommunen vilka möjliga åtgärder som skulle ge önskad effekt om att nå miljökvalitetsnormerna om god ekologisk och kemisk status, som exempelvis våtmarker, fosfordammar, dagvattendammar eller planteringar som renar gatudagvatten.

I allt arbete som har med vatten att göra är det en särskild utmaning att samordna alla som kan ha inverkan på vattnet. Det är många aktörer som påverkar vattnet i sin dagliga verksamhet – markägare och jordbruk, men också kommunen och näringsliv. Därför är informationsinsatser en del i kommunens vattenvårdande åtgärder.

Andra delar i kommunens arbete för att skapa förutsättningar för en god vattenkvalitet är VA-planering och dagvattenarbete i den fysiska planeringen. Att återmeandra delar av ån – det vill säga ”slingra till den” – är också en vattenvårdande åtgärd som kommunen har använt sig av.

Klassificeringar för ekologisk och kemisk status

Den ekologiska statusen i ett vattendrag klassas enligt en femgradig skala – från dålig till hög. Enligt EU:s vattendirektiv är målet att alla Sveriges vattenförekomster ska nå god ekologisk status. Vattenförekomster får heller inte påverkas negativt av exempelvis nya exploateringsprojekt.

Den kemiska statusen i ett vattendrag klassas enligt en tvågradig skala – god eller uppnår ej god. Enligt EU:s vattendirektiv är målet att alla Sveriges vattenförekomster ska nå god kemisk status.

I Sverige finns problem med höga halter av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk. Det leder till att de flesta vattenförekomster har klassats till “Uppnår ej god” som övergripande kemisk status.

Se aktuell vatteninformation på Länsstyrelsernas webbplats VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så regleras våra vatten

EU:s vattendirektiv från år 2000 gäller för alla länder i Europa. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer får tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt, med en länsstyrelse som vattenmyndighet i varje distrikt. Varje vattendistrikt har en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut. Knivsta kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram för varje vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen beskriver vad myndigheter och kommuner behöver göra för att nå miljökvalitetsnormerna. Det kan handla om att förstärka tillsyn och rådgivning inom olika områden. Det kan också handla om att ställa krav på verksamhetsutövare att förbättra vattenmiljön på lämpliga sätt, till exempel genom att minska ett utsläpp eller skapa bra miljöer för fisk.

Läs mer om åtgärdsprogram hos vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunerna göra en förvaltningsövergripande vattenplanering. Utgångspunkten är att åtgärderna ska ge en god effekt i avrinningsområdet. Knivsta kommun hanterar detta genom att ta fram lokala åtgärdsprogram.

Gå till vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 april 2023