Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bli uppdragstagare - gör en insats för barn och unga!

Alla barn behöver engagerade vuxna med tid och tålamod, vuxna som lever under stabila förhållanden. Vissa barn behöver mer stöd än vad deras föräldrar kan ge och då behöver samhället - alla vi andra - hjälpa till. Här kan du läsa mer om att vara med och hjälpa till och bli uppdragstagare för en barn eller ungdom.

Hur går det till?

När du har anmält intresse antingen direkt till oss på Enheten för barn och Unga, eller via någon av länkarna ovan så kontaktar vi dig för ett första samtal.

Vi kommer utreda dig för att se om du- och/eller din familj kan vara lämpliga som uppdragstagare. Utredningen som görs kommer att se olika ut, beroende på vilket uppdrag du har visat intresse för.

Utredningen bör dock inte ta mer än tre månader att genomföra. Den kan bestå av screeninginstrument såsom BRA-fam, registerutdrag ur flertalet av polisens samt kronofogdens register. Utdrag ur socialtjänstens register tas även det.

Kontakt- eller familjehemssekreteraren har sedan utredningssamtal med dig/din familj och i vissa fall genomförs även en djupintervju enligt Nya Kälvesten.

Kontakt- eller familjehemssekreteraren skriver utredningen som antingen enhetschef eller socialnämnd fattar beslut om. Beslutet kan inte överklagas.

När du/ni har funnits lämpliga som uppdragstagare matchas ni ihop med ett eller flera barn som har behov av stöd och hjälp. Ofta sker samtal om matchning mellan barn/ungdom och dig som potentiell uppdragstagare redan under utredningstiden av er som uppdragstagare.

Avtal skrivs sedan mellan er som uppdragstagare och oss som socialnämnd. Avtalet reglerar både innehållet i uppdraget, era och våra skyldigheter, samt den ekonomiska ersättning som utgår till er som uppdragstagare under uppdragets varaktighet.

Vilka uppdrag finns det?

Kontaktperson

En kontaktperson är ett personligt stöd för barn eller ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person som behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter eller stöd och stimulans i sin utveckling.

Barnet eller ungdomen och kontaktpersonen träffas i regel några timmar i veckan, omfattningen på uppdraget kan variera.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn eller ungdomar som av olika anledningar behöver stöd - i sitt hem. Barnet är oftast i sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden. Barnen har olika bakgrund och intressen och är i olika åldrar.

Behovet av kontaktfamiljer är mycket stort. 

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel - till exempel samma kväll/natt - emot barn i ditt hem, som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under den tiden som det bor hos dig. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Du har ansvar för den dagliga omsorgen om barnet.

Barnet är placerat tillfälligt hos dig. De gånger som barnet inte har möjlighet att flytta hem till sin biologiska familj igen, så kan barnet till exempel flyttas till ett familjehem efter en placering i jourhem.

Familjehem

Barn kan behöva ett familjehem av olika skäl. Det handlar ofta om att barnets ursprungsfamilj hamnat i en situation som gör att barnet inte längre kan bo hemma. Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn i sitt hem på heltid, varje dag, alla dagar i veckan. Uppdragets längd kan variera från en kortare period till hela barnets uppväxt. Som familjehem blir man barnets vardagliga hem vilket innebär att man har omsorgsansvaret för barnet i vardagen.

Familjehemmet delar ansvaret för barnet med barnets föräldrar/god man/särskilt förordnade vårdnadshavare och socialtjänsten - det kallas för "det tredelade föräldraskapet" kring det placerade barnet. Uppdraget förutsätter att du som uppdragstagare har god kontakt och samarbetar väl med barnets föräldrar och nätverk.

Barnet är placerat stadigvarande hos dig, och socialtjänsten ansvarar för att följa upp att barnets behov tillgodoses hos dig/er. Därför kommer socialsekreteraren minst en gång i halvåret att göra hembesök och prata med er, barnet samt även barnets biologiska familj. Socialnämnden fattar sedan beslut - på socialsekretarens skriftliga underlag - om placeringen av barnet ska fortsätta eller ej.

God man

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Det är tingsrätten som utser en god man eller förvaltare. Det är överförmyndaren i Uppsala län - som Knivsta tillhör - som utövar tillsyn över dig som god man/"ställföreträdare".

Den person som har en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller någon annan som har tagit över föräldraansvaret har rätt till en god man under den tid barnet står under asylprocessen hos Migrationsverket.

Den gode mannens uppgift är att företräda barnet och försäkra sig om att barnet har en trygg tillvaro. Mycket handlar om att vara ”spindeln i nätet” för barnets myndighetskontakter. Som god man har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet; personliga, rättsliga och ekonomiska. Man ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad, att försörja barnet och man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar saker.

I praktiken innebär god man-uppdraget att du behöver ha regelbunden kontakt med barnet, det hem där barnet bor, skolan, socialtjänsten och Migrationsverket. Exakt vilka kontakter det rör sig om och omfattningen på arbetet beror på barnets behov. Om barnet får permanent uppehållstillstånd i Sverige upphör normalt den gode mannens uppdrag, och för barnet utses istället en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Läs mer om att bli god man/ställföreträdare på uppsala.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt förordnad vårdnadshavare - SFV

Barn som är omyndiga och inte har någon vårdnadshavare behöver få en, eller två, särskilt förordnade vårdnadshavare tilldelad till sig. Det kan handla om ensamkommande barn som har fått uppehållstillsånd i Sverige, eller barn födda i Sverige som har vårdnadshavarna som allvarligt brister i omsorgen om barnet eller som avlider.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare bestämmer du i frågor som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i, hälso-och sjukvård samt fritidsaktiviteter. Du ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses. Du som särskilt förordnade vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga. Du ansvarar också för barnets ekonomi, i vilket det ingår att ansöka om barnbidrag och studiebidrag. Du som särskilt förordnade vårdnadshavaren har ingen underhållsskyldighet gentemot barnet.

Ekonomisk ersättning till uppdragstagare

Ett uppdrag som kontaktfamilj, kontaktperson, SFV, jourhem eller familjehem är inte en anställning utan arvoderat uppdrag. Det är därmed inte semestergrundande eller pensionsgrundande.

Som uppdragstagare utgår ersättning i två former; arvode för det uppdrag du utför och omkostnadsersättning för de utgifter du har för barnet.

Ersättningsnivåerna utgår från Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer (SKR). En individuell bedömning görs dock alltid utifrån barnets behov.

Ersättning för uppdrag som God man regleras av Överförmyndarnämnden i Uppsala län.

Kontakt

Enheten för Barn och unga

Telefon: 018-34 70 00

Telefontid: måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00.

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Enheten för Barn och unga, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024