Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Olje-/slamavskiljare

Om du ska installera en olje- eller slamavskiljare måste du göra en anmälan till miljöenheten och invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Nya olje- eller slamavskiljaren ska anmälas minst sex veckor innan installationen beräknas utföras.

Därför krävs olje-/slamavskiljare

Många verksamheter har golvbrunnar som gör att olja, kemikalier och metaller riskerar att hamna i avloppet. Dessa föroreningar kan göra så att reningsprocessen försämras när de når reningsverket. När föroreningar hamnar i reningsverkets slam kan slammet bli svårt att bli av med på grund av att det är för förorenat, till exempel kan inte slammet läggas ut som gödning på åkrar.

Detta gäller för olje-/slamavskiljare

  • Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall får inte hällas ut i golvavlopp även om avloppet är kopplat till oljeavskiljare. Skurvatten får inte heller hällas ut i golvavlopp, om verksamheten inte genom provtagning kan visa att det är okej.
  • Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avloppssystemet (spillvattennätet) eller till sjöar och vattendrag (dagvatten) ska ha oljeavskiljare eller annan rening. Alternativt kan bilverkstäder och andra lokaler vara avloppslösa.
  • Garage ska i första hand sakna golvbrunn. Önskar du en golvbrunn så behöver du göra en anmälan om avloppet. Om spolmöjlighet/tappkran finns, eller om mycket stora mängder smältvatten kan uppstå, ska golvbrunnen vara utrustat med slam- och oljeavskiljare. Det finns även filterbrunnar som ett alternativ till oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska anmälas till miljökontoret. Vid förvaring av fordon i ett normalt villagarage där enbart smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer räcker det med en enklare oljefälla, oljestopp eller oljespärr.
  • Parkeringsplatser med dagvattenbrunnar inom vattenskyddsområden ska ha en avskiljare för olja och slam om det är fler än två anordnade parkeringsplatser. För parkeringsytor utanför vattenskyddsområden gäller att olje- och slamavskiljare ska installeras vid anläggning av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.
  • Vid parkeringsytor utan tak kan det vara lämpligt med så kallade ”bypass”- system där den första vattenmängden rinner genom avskiljaren medan resterande flöde leds direkt förbi utan rening. Detta är oftast det enda alternativet för att hålla storleken på oljeavskiljaren rimlig.
  • Miljöenheten kan godkänna alternativ till rening med oljeavskiljare för parkeringsplatser utomhus.

Fastighetsägarens ansvar

En avskiljare tillhör en fastighets VA-installation. Därmed är det fastighetsägarens ansvar att det finns en avskiljare installerad.

Fastighetsägaren ansvarar för att den avskiljare som är installerad har korrekt dimensionering och är typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar även för att avskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns ett abonnemang för tömning av avskiljaren.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att anmäla och meddela skriftligt alla förändringar som kan påverka verksamhetens omfattning, som i sin tur påverkar avloppet.

I verksamhetens egenkontroll ska det ingå bedömning av risker som uppkommer i samband med exempelvis avloppsstopp och bräddning av orenat avloppsvatten.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2022