Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till barn-och ungdomsföreningar

Här hittar du de stöd som kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Knivsta kommun.

Här ansöker du om stöd

Logga in på din förenings konto i Actor för att ansöka om stöd. Inne på kontot hittar du de stöd som din förening är berättigade att söka. Välj stöd och skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret. Klicka här för att komma till Actor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under respektive plusbox hittar du grundläggande information om stöden. Fullständiga krav och villkor hittar du i regeldokumentet för föreningsstöd.

Barn-och ungdomsstöd

Följande stöd kan endast sökas av bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar.

Grundstödet syftar till att stödja föreningarnas ordinarie verksamhet och är obligatoriskt för alla bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar att årligen söka för att förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.

 • Fördelning: Stödet beräknas utifrån antalet bidragsberättigande medlemmar (0-25 år) inom föreningen.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning. Frågor om hållbarhet tillkommer också, dessa är däremot ej bidragsgrundade.
 • Ansökningsperiod: 15/2 - 1/5. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Aktivitetsstödet syftar till att uppmuntra föreningarna att bedriva aktiviteter för barn-och ungdomar i Knivsta.

 • Fördelning: Bidrag ges per deltagartillfälle vid bidragsberättigade aktiviteter under terminen. Läs mer om villkoren i "Regler för föreningsstöd".
 • Ansökan:

Är din förening en idrottsförening registrerar ni era aktiviteter i Idrottonline och gör sedan ansökan i två steg.

1: Skapa en kommunfil i idrottonline och se till att ni kommer ihåg att klicka i att ni godkänner att kommunen kan hämta era aktiviteter därifrån. Här hittar ni instruktioner för det: Så skapar du en kommunfil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2: Skicka in ett ansökningsformulär i Actor där ni anger att ni skapat en kommunfil.

Är din förening inte en idrottsförening eller en idrottsförening som inte använder Idrottonline görs istället ansökan som vanligt genom att endast skicka in en ansökan i Actor. Där bifogas ifyllt närvarokort bifogas i ansökningsformuläret. Kommunens närvarokort för 2024 hittar du nedan. I närvarokortet ska endast uppgifter för bidragsberättigade sammankomster redovisas.

Närvarokort för barn-och ungdomsföreningar 2024 Excel, 121.4 kB.

 • Ansökningsperiod: Du kan ansöka om stödet två gånger per år och ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.

- Stöd för höstterminen (HT) sökes: 15/1-25/2

- Stöd för vårterminen (VT): 1/7-25/8

Ledarutbildningsstödet kan sökas för att få hjälp att täcka delar av kostnader för utbildning av ledare till er föreningsverksamhet.

 • Fördelning: Stöd kan ges för upp till 75 % av godkända kostnader för utbildning av ledare (minst 13 år) som förväntas få ledaruppdrag inom föreningen. Godkända kostnader är utbildningskostnad samt vid behov eventuella kostnader för resa och boende.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. kvitton på kostnader och intyg för utbildning.
 • Ansökningsperiod: 15/1 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Projekt- och lovstödet kan sökas av barn- och ungdomsföreningar som vill genomföra ett särskilt projekt eller anordna aktiviteter för barn-och unga under något av skolloven och består av två delar:

Projektstöd: Om din förening har genomfört eller planerar att genomföra ett projekt kan ni ansöka om projektstöd. Ett projekt är ett tillfälligt, tidsbegränsat arbete med en definierad start- och sluttid och ett tydligt mål. Målet med projektet väljer din förening själva men det viktiga är att insatsen går utanför den ordinarie verksamheten och att det syftar att bredda föreningens verksamhet.

 • Ansökningsperiod: 15/1 - 15/11. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Lovstöd: Om din förening vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven kan ni ansöka om lovstöd. Exempel kan vara prova-på-aktiviteter eller läger där unga får en möjlighet att bekanta sig med er förening och den aktivitet ni bedriver.

 • Ansökningsperiod: 15/1 - 15/11. Handläggning sker löpande med deadline inför skolloven. Se löpande deadlines i tabellen nedan under "Sista ansökningsdag lovstöd". OBS! Deadlines är satta relativt nära inpå loven för att öka era föreningars möjligheter att hinna planera in lovaktiviteter. Däremot ju tidigare ni kommer in med era ansökningar desto bättre och det ökar även era chanser att marknadsföra aktiviteterna. Läs mer under marknadsföring nedan.
 • Prioritering: Ansökningar som berör jämställdhet, miljö, integration, funktionshindrade, samarrangemang mellan föreningar samt möjlighet för många deltagare prioriteras.
 • Marknadsföring: Beviljade lovaktiviteter marknadsförs i kommunens lovprogram och andra kanaler. Underlag skickas in i samband med ansökan eller kompletteras efter godkänd ansökan. För att ha en chans komma med i det trycka lovprogrammet i Knivsta Nytt behöver ansökan skickas in tidigare än sista ansökningsdag - se "Sista ansökningsdag lovstöd för utökad marknadsföring" i tabellen nedan. Skickas ansökan in efter det finns endast möjlighet till marknadsföring i kommunens digitala kanaler. Mall för underlag återfinns nedan:

Underlagsmall marknadsföring lovaktivitet Word, 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Deadlines inför lov 2024:

Lov

Sista ansökningsdag lovstöd

Sista ansökningsdag lovstöd för utökad marknadsföring (läs förklaring ovan).

Sportlov (19-23 feb)

5 feb

30 jan

Påsklov

(2-5 apr)

20 mars

7 mars

Sommarlov

(13 jun-15 aug)

10 maj

1 maj

Höstlov

(28 okt-1 nov)

18 okt

4 okt

Jullov

(18 dec-9 jan)

15 nov

15 nov

Ridsportsstödet kan sökas av bidragsberättigade barn-och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet inom ridsporten.

 • Fördelning: Stödet fördelas mellan ansökande ridsportsföreningar som uppfyller villkoren för bidraget. Fördelningen sker utifrån kriterier som baseras på föreningarnas enskilda behov och förutsättningar och som långsiktigt syftar att främja ridskoleverksamhetens utveckling, kvalitet samt tillgänglighet.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. driftkostnader för anläggningen, antal medlemmar, uppsittningar och hästar under föregående år.
 • Ansökningsperiod: 15/1 - 25/2. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Föreningsgemensamma stöd

Följande stöd kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Startstödet kan sökas av nybildade föreningar i Knivsta kommun.

 • Fördelning: Alla föreningar som beviljas stöd får ett visst belopp i startbidrag.
 • Ansökan: Ansökan måste skickas in senast 1 år efter föreningens bildande. Vid ansökan efterfrågas bl.a. protokoll från konstituerande möte, budget samt en verksamhetsberättelse/plan för det första året.
 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Anläggningsstödet kan sökas av bidragsberättigade föreningar för drift av anläggning i föreningsregi.

 • Fördelning: Beviljas din ansökan ges din förening en grundläggande summa + ett visst belopp per stödberättigat aktivitetstillfälle din förening genomfört på anläggningen under det gågna året.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. ett bevis på att föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt på minst 5 år med en återstående giltighetstid på minst 1 år. Även driftkostnader under föregående år ska redovisas.
 • Ansökningsperiod: 1/12 - 25/2. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Underhållsstödet kan sökas av bidragsberättigade föreningar för investeringar, underhåll och fysiska förbättringar av anläggning i föreningsregi.

 • Fördelning: Stöd kan ges för max 50 % av den totala kostnaden. Övriga kostnader måste täckas av föreningen själv eller genom annan finansiering.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. ett bevis på att föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt på minst 5 år med en återstående giltighetstid på minst 1 år. Även en beskrivning av underhållet samt eventuella kvitton efterfrågas.

Stöd kan både sökas för genomförda och planerade underhåll men planerade underhåll prioriteras före de som redan redan är genomförda. Ett tips är därför att ansöka om stöd i god tid innan arbetet påbörjas. Handläggning görs även enligt följande prioritering.

Prioriteringsordning:

1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet

2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet

3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas

4. Nyinklöp och investeringar som underlättar drift och underhåll av anläggning

5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen

 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Funktionsstödet kan sökas av bidragsberättigade och övriga föreningar som bedriver verksamhet för, strategiskt arbetar med frågor för eller som vill göra enskilda insatser för att tillgängliggöra sin verksamhet för funktionsvarierade.

 • Fördelning: Stöd ges t.ex. för genomförda aktiviteter eller för utbildning av ledare.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. en beskrivning av genomförd eller planerad insats eller verksamhet samt eventuell budget eller ekonomisk redovisning.
 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Text

Text

Frågor?


För frågor om stöd till barn-och ungdomsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Nathalie Willgard.

Mail: forening@knivsta.se. Telefon: 018-34 69 06

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024