Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Då behövs bygganmälan

För vissa åtgärder krävs det inte bygglov, men det kan krävas en anmälan. Här är några exempel.

Åtgärder som kräver en anmälan

 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver bygglov
 • Ändring som berör en byggnads bärande konstruktion eller att byggnadens planlösning avsevärt påverkas
 • Installation eller väsentliga ändringar av eldstäder, rökkanaler, ventilation, hissar samt vatten och avlopp.
 • Uppförande av ett komplementbostadshus om maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Uppförande av en komplementbyggnad om maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter (bruttoarea) av ett en- eller tvåbostadshus
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Utöver ovan nämnda punkter kan anmälan även krävas för andra åtgärder. Är du osäker på om ditt projekt behöver en anmälan, tveka inte att höra av dig till oss på bygglovsenheten så hjälper vi dig med bedömningen.

Krav på utformning

Observera att även åtgärder som inte behöver bygglov ändå ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Anmälan, startbesked och avgifter

Du behöver göra en anmälan till Knivsta kommun och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Du får startbesked när kommunen har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) kan antas vara uppfyllda. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden/åtgärden får tas i bruk, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.

Observera att om du börjar bygga utan startbesked och/eller tar byggnaden i bruk utan slutbesked riskerar du att drabbas av byggsanktionsavgifter.

Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Undantag som inte kräver en anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan/områdesbestämmelser. Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:

 • En komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
 • Ett skärmtak, som inte kräver bygglov
 • En liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • En bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Ansökan om anmälningspliktiga åtgärder

De handlingar som behövs beror på typen av åtgärd du vill utföra. För att vara säker på vad just ditt ärende behöver kan du ta kontakt med en byggnadsinspektör på bygglovsavdelningen.

Under "vad vill du bygga" har vi samlat de vanligaste åtgärderna. Där hittar du bland annat information om i vilka fall det krävs anmälan. Tänk på att bedömningen av olika åtgärder kan variera kommuner emellan.

Gå till sidan "Vad vill du bygga"

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 januari 2021