Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om rätten till utbildning, arbete, hälsa och kultur. Knivsta kommun har precis som alla andra kommuner ansvar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs och inte kränks inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Mänskliga rättigheter gäller för alla

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

I Knivsta kommun strävar vi efter att anställda i kommunen ska verka för att se till att kommunens invånare får sina rättigheter tillgodosedda. Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar bland annat om att kommunens verksamheter ska fungera för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller funktionsnedsättning.

Diskriminering får inte förekomma och alla människors lika värde är en central del i vårt arbete. De mänskliga rättigheterna och människors lika värde är grunden för ett socialt hållbart samhälle. Vision 2025 - Knivsta där framtiden bor, innebär att Knivsta är en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Rätten till utbildning är också av avgörande betydelse för demokratin.

En långsiktigt hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras, eftersom det bidrar till en demokratisk kultur. Samtidigt gäller det omvända, demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Agenda 2030 syftar också till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Ett hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Mänskliga rättigheter är både mål och medel i detta.

Social hållbarhet

Enligt Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är ett socialt hållbart samhälle ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

I arbetet för social hållbarhet ingår exempelvis arbete med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom områden som alkohol och tobak, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, trygghet samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Arbetet sker utifrån nationella och regionala mål och strategier samt kommunens egna styrdokument.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024