Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ängbyskogens naturreservat

Ängbyskogen ligger centralt i kommunen, nära tätorten intill Ängbyskolan. Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng. Under 2023 arbetar Knivsta kommun med att märka stigar, leder och reservatsgränser i Ängbyskogen.

För dig som besökare

Under 2023 har träd och sly röjts av en naturentreprenör och reservatsgränsen har märkts upp med naturreservatssymboler på träd och stolpar.

Under året arbetar kommunen också med att sätta upp gula och blåa färgmarkeringar på träden, för att du som besöker naturreservatet ska veta om du har valt rätt stig. Färgmarkeringarna visar om stigen enbart är en gångstig, eller om det också är tillåtet att rida där.

De färgade banden har stor betydelse för vår gemensamma trivsel och säkerhet i naturreservatet. Därför är det viktigt att de inte plockas ner från träden. Arbetet med att sätta upp gula och blå markeringar slutförs under hösten 2023.

Naturreservatet kommer även få entréskyltar som hälsar alla besökare välkomna in på området.

Så läser du färgmarkeringarna:

Blått = gångstig
Gult = stig där även ridning är tillåtet
Orange= Upplandsleden, där vandring och cykling är tillåtet

Träd med blå markering bredvid stig

Bildande av naturreservat Ängbyskogen

Kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutade den 1 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Naturreservatet är 79,4 hektar stort och ligger norr om Gredelbyleden, väster och nordväst om Knivsta.

Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng för att nämna några. Skogen innehåller redan nu skyddsvärda arter som är viktiga att bevara och främja. Skötselplanen är också skriven för att främja den biologiska mångfalden i reservatet.

Varför bilda naturreservat?

Knivsta växer i en snabb takt och det byggs tätt kring centrum. Därför är det av intresse att bevara tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten. Ängbyskogens naturreservat är väl lämpad för det på grund av sitt centrala läge. Kring skogen finns flera närbelägna skolor och passar därför bra för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola.

Ängbyskogen
Översiktskarta över Ängbyskogen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2022